Chính phủ Hoa Kỳ

Chính phủ Hoa Kỳ

Các nguyên tắc sáng lập của nền dân chủ ở Mỹ, cấu trúc và chi tiết về cách thức hoạt động của chính phủ và vai trò của cá nhân công dân tham gia vào nền dân chủ đó.

Các mốc thời gian để hiểu cách các sự kiện liên kết với nhau và cấu trúc của chính phủ tồn tại ngày nay