Làm Thế Nào Để Học Trực Tuyến Thành Công Tại Ivy Global School?

Làm Thế Nào Để Học Trực Tuyến Thành Công Tại Ivy Global School?

1. STRATEGIES FOR SUCCESS (CÁC CHIẾN LƯỢC CHO SỰ THÀNH CÔNG)

1.1 Pace Yourself (Tự sắp xếp cho bản thân lộ trình học tập hợp lý)

Former students shared the most important lesson they learned from taking an online class. Almost every student gave the same advice: Don’t save all your work till the last day of the week! Often what might look like a quick assignment takes a bit of time. If you leave assignments until the last day of the week, you will likely not have time to pass in high-quality work**. Help yourself by planning and setting goals for due dates throughout the week.**

Các học sinh khóa trước đã chia sẻ với Nhà trường bài học quan trọng nhất mà các bạn học được trong quá trình học tập tại IGS. Gần như tất cả các học sinh đều đưa ra một lời khuyên chung: Đừng trì hoãn tất cả các nhiệm vụ cần hoàn thiện cho đến ngày cuối cùng của tuần! Thông thường những bài tập trông có vẻ ngắn sẽ cần nhiều thời gian để hoàn thành. Nếu bạn để dành tất cả các bài tập đến ngày cuối cùng của tuần mới làm, có khả năng bạn sẽ không có đủ thời gian để đảm bảo về chất lượng bài làm của mình. Hãy tự lên kế hoạch và lập ra các mục tiêu hoàn thiện bài tập vào các ngày trong tuần.

1.2 Attend Class Regularly (Tham gia lớp học đầy đủ)

Your classes are somewhat flexible, so you can do your coursework in the evening or on the weekends. With flexibility comes responsibility. Though the minimum login requirement is 3 times per week, students who are successful login at least 4-5 times per week. Honors and Advanced Placement students should login 5 times per week to maximize success.

Các lớp học của bạn được sắp xếp khá linh hoạt, do vậy bạn có thể làm bài tập vào buổi tối hoặc cuối tuần. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng sự linh hoạt này sẽ đi kèm với sự tự giác của bản thân. Mặc dù yêu cầu đăng nhập tối thiểu 3 lần mỗi tuần, học sinh giỏi thường dành ra 4-5 lần mỗi tuần cho việc học. Học sinh tiêu biểu và xuất sắc nên dành ra 5 lần mỗi tuần để tối đa hóa việc học của mình.

1.3 Plan Ahead (Lập trước kế hoạch cho việc học)

There are times when life is hectic – if you have a valid reason why you might not meet course deadlines, communicate with your teacher and academic liaison ahead of time. Often your teacher will be accommodating, but it is difficult after you’ve been absent.

Sẽ có những lúc cuộc sống trở nên cực kỳ bận rộn – nếu bạn có một lý do chính đáng cho việc không thể hoàn thành bài tập đúng hạn, hãy trao đổi trước với giáo viên hoặc nhân viên học thuật. Thông thường giáo viên sẽ giúp đỡ bạn, nhưng sẽ rất khó để điều chỉnh sau khi bạn nghỉ hoặc nộp bài không đúng hạn mà không báo trước.

1.4 Get to Know Your Academic Coordinator (Hãy trao đổi với điều phối học thuật)

Your academic coordinator will help you sort out any problems you may encounter. Check-in with your academic coordinator regularly and ask for help prioritizing work or for tips and strategies for success. Don’t wait until you are struggling before you ask for help!

Nhân viên điều phối học thuật sẽ có nhiệm vụ giúp bạn với các vấn đề mà bạn có thể đang gặp phải. Hãy trao đổi với điều phối học thuật của bạn thường xuyên và yêu cầu sự giúp đỡ để ưu tiên việc học cũng như các lời khuyên và chiến lược học tập thành công. Đừng đợi đến khi bạn bế tắc mới tìm đến sự giúp đỡ nhé!

2. GETTING HELP (YÊU CẦU GIÚP ĐỠ)

2.1 Self-Advocacy (Hãy chủ động)

In addition to time management skills and strong work habits, our students develop self-advocacy skills. Self-advocacy means taking responsibility and initiative to get what you need – not waiting for others to take action for you. For some students this skill comes naturally, while for others it takes effort to improve in this area.

Ngoài các kỹ năng quản lý thời gian và thói quen học tập tốt, các học sinh của IGS phát triển cả các kỹ năng chủ động trong công việc. Sự chủ động được thể hiện qua việc học sinh tự ý thức được trách nhiệm và năng lực để đạt được điều mình muốn – thay vì chờ đợi sự trợ giúp của người khác dành cho bạn. Đối với một số học sinh, kỹ năng chủ động đến từ bản năng, trong khi các học sinh khác sẽ cần phải cố gắng để cải thiện bản thân ở kỹ năng này.

One way to be a strong self-advocate is to ask questions of your teacher and academic coordinator. It is natural to have lots of questions. The answer to some will be clear, but when the answer is not, communication is key. We can’t answer a question or solve a problem if we don’t know the question or problem exists!

Có một cách để bạn trở nên chủ động trong học tập đó là hãy đặt ra các câu hỏi cho giáo viên và điều phối học tập khi bạn chưa hiểu rõ điều gì đó. Việc một người có nhiều câu hỏi là điều bình thường. Một số câu hỏi có câu trả lời khá rõ ràng, nhưng khi bạn chưa chắc chắn với câu trả lời, giao tiếp sẽ là chìa khóa để mở được cánh cổng đó. Chúng ta không thể giải đáp một câu hỏi hoặc giải quyết một vấn đề nếu như chúng ta không biết câu hỏi hoặc vấn đề đó tồn tại!

2.2 Tips for Requesting Help (Lời khuyên cho việc yêu cầu sự trợ giúp)

Here are some tips for getting help from your teacher or academic coordinator:

Dưới đây là một vài lời khuyên cho các bạn khi cần yêu cầu sự trợ giúp từ giáo viên hoặc điều phối học tập:

  • Don’t be shy! Other students probably have the same question as you. (Đừng ngại! Các học sinh khác cũng có thể có cùng câu hỏi với bạn đó.)
  • Make your questions specific – providing detail helps your teacher solve your problem or provide information that will help you understand the concept more fully. (Hãy đưa ra các câu hỏi một cách cụ thể – đưa ra được câu hỏi một cách chi tiết sẽ giúp giáo viên giải quyết được vấn đề của bạn hoặc đưa ra thông tin để giúp bạn hiểu rõ nội dung bài học.)
  • Ask questions in the right area – read below about different areas for asking questions. (Đưa ra câu hỏi ở lĩnh vực phù hợp – hãy đọc kỹ các lĩnh vực phù hợp cho việc đặt câu hỏi được liệt kê dưới đây.)
  • Be patient! It might take a little while to hear from your teacher. Teachers are expected to respond to your question within 1-day, Monday to Friday. Many teachers do respond faster than this, but you should be aware of this expectation. (Hãy kiên nhẫn! Bạn có thể sẽ cần đợi một chút thời gian để giáo viên có thể trả lời câu hỏi của bạn. Các giáo viên có bổn phận trả lời câu hỏi của bạn trong vòng 1 ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Nhiều giáo viên có thể trả lời nhanh hơn khoảng thời gian này, nhưng bạn cần lưu ý đến thời gian chờ đợi câu trả lời một cách hợp lý.)
  • Don’t be afraid to ask your academic coordinator for help. If you are struggling to get answers to your questions, ask your academic coordinator or file a service ticket. We are all happy to help provide you with additional support. (Đừng ngại yêu cầu sự trợ giúp từ điều phối học thuật của bạn. Nếu bạn đang gặp vấn đề với việc giải đáp các câu hỏi của bản thân, hãy hỏi điều phối học thuật của bạn hoặc đặt lịch hẹn. Nhà trường luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn.)

2.3 Asking Questions (Đặt câu hỏi)

Each class has discussion boards for specific types of questions. Students will be provided with additional information in the course. We ask that students not use personal email to communicate with teachers. When students post questions within the course we can assist as needed.

Mỗi lớp học sẽ có một bảng thảo luận cho một vài dạng câu hỏi cụ thể. Học sinh sẽ được cung cấp các thông tin bổ trợ cho môn học. Nhà trường yêu cầu học sinh không sử dụng email cá nhân để trao đổi với giáo viên. Khi học sinh đặt câu hỏi trong môn học trên bảng thảo luận, Nhà trường sẽ đưa ra các sự giúp đỡ nếu cần thiết.

Have a Question? – In this discussion board, students post questions about navigation, problems locating or posting assignments, or more details on assignment expectations. Bạn có câu hỏi? – Trong phần bảng thảo luận, học sinh đặt câu hỏi về quy trình, các vấn đề khác hoặc đăng bài tập, hoặc có thể đưa ra thêm các thông tin cần thiết thỏa mãn các yêu cầu của bài tập.

Private Topic – You have a private topic (PT) where you can communicate privately via a communication tool in the online learning platform with your teacher if there are questions about grades, information about absences, or other private matters. Chủ đề riêng tư – Nếu như bạn có một chủ đề riêng tư (PT) cần hỏi, bạn có thể trao đổi riêng với giáo viên qua công cụ giao tiếp trên nền tảng học trực tuyến, bao gồm các câu hỏi về điểm số, thông tin về vắng mặt trong các buổi học, hoặc các vấn đề các nhân khác.

Additional Suggestions (Các đề xuất khác)

Complete assignments in a word processor, then cut/paste work into the assignment. This is helpful in case a technical issue creates a problem for posting work. Hãy hoàn thành bài tập của bạn trên các công cụ xử lý văn bản, sau đó cắt/dán phần bài làm của mình vào ô bài tập. Điều này sẽ giúp ích trong trường hợp học sinh gặp các vấn đề kỹ thuật khi nộp bài.

  • Don’t forget to click “Submit” when you upload assignments, and for dropbox work, check to make sure your files have been uploaded before submitting your work. Đừng quên nhấn nút “Submit” (nộp bài) sau khi tải lên phần bài làm của mình, và trong ô dropbox, hãy kiểm tra lại để đảm bảo rằng file bài tập của bạn đã được tải lên thành công trước khi nhấn nộp bài.
  • Don’t be afraid to use the help link to file a service ticket for technical support. Đừng ngại sử dụng link trợ giúp để yêu cầu sự giúp đỡ khi gặp vấn đề kỹ thuật.
  • If all else fails, call the office for support. Nếu tất cả các đề xuất trên đều thất bại khi áp dụng, hãy gọi đến Nhà trường để được giúp đỡ.

To be eligible for an IGS diploma, students must meet the following:

Để đạt đủ điều kiện được cấp bằng từ IGS, học sinh cần đạt được các yêu cầu sau:

  • Students must successfully complete at minimum 24 credits, as outlined below to be eligible for a diploma. Học sinh cần hoàn thành tối thiểu 24 tín chỉ trong bảng bên dưới để đạt đủ điều kiện nhận bằng.
  • Accreditation standards require that all students must successfully complete a minimum of 6 credits within an academic year through IGS to earn a diploma. For transfer students, they must spend at the minimum their 12th grade (or last semester of their senior year) as a full-time student. Individual exceptions will be considered for students with credits from a public school or accredited private institution with a grade of C or above in all courses, provided that the student completes one academic year as a full-time student with IGS. Các tiêu chuẩn kiểm định yêu cầu tất cả học sinh bắt buộc phải hoàn thành tối thiểu 6 tín chỉ trong một năm học tại IGS để được cấp bằng. Đối với các học sinh chuyển trường, học sinh cần học tối thiểu là lớp 12 (hoặc học kỳ cuối của năm học cuối) với tư cách học sinh toàn thời gian. Các trường hợp đặc biệt, Nhà trường sẽ xem xét khi học sinh có tín chỉ chuyển tiếp từ trường công hoặc trường tư được công nhận với điểm C hoặc cao hơn cho tất cả các môn học để chứng tỏ rằng học sinh hoàn thành một năm học giống như học sinh học toàn thời gian tại IGS.